سرويس و نگهداري تراكتور

سرويس و نگهداري تراكتور

هر ماشین نیاز به سرویس و نگهداری دارد. سرویس و نگهداری کمک زیادی به کاهش
هزین ههای کاربرد و تعمیر ماشین خواهد کرد و موجب افزایش طول عمرمفید ماشین م یشود. به عنوان
مثال اگر هواکش موتور به موقع تمیز و یا تعویض نشود افزون بر کم شدن توان موتور و افزایش مصرفservice-tarktor
سوخت سبب خرابی برخی از قطعات خواهد شدکه نیاز به تعمیرخواهد داشت. در کشاورزی افزون بر
هزینه های تعمیر، تعمیر ماشین در مدت زمان مشخص می تواند موجب سپری شدن زمان مناسب عملیات
زراعی و زیا نهای ناشی از آن شودیک سروی سکار تراکتور باید نسبت به مسائل فنی که در ادامه به صورت کامل خواهد آمد مسلط
باشد، هنگام سرویس دقت کافی داشته باشد و محیط کار خود را برای انجام فعالیت های روزمره،
به طور مناسبی آماده نماید.
۱ مهره
۲ درپوش
۳ پیاله خاک
۴ بدنه
شکل ۱ ۴ اجزای پیش صافی
۱
۲
۳
۴
پرسش؟
به نظر شما یک سرویس کار باید با مشتریان، چه رفتاری را داشته باشد تا در کار خود
موفق شود؟
۱ ۴ سرویس و نگهداری سیستم هوارسانی و سوخت رسانی تراکتور
۱ ۱ ۴ سرویس و تمیز کردن پیش صافی: پیش از اینکه گرد و خاک داخل پیاله
پیش صافی از اندازه مجاز بیشتر شود )بالاتر از علامت Max یا خط روی پیاله( باید پیش صافی را باز
کرده، پیالهٔ آن را تمیز نمود.
روش کار:
۱ موتور تراکتور را خاموش کنید.
۲ مهرهٔ درپوش را بازکرده، درپوش صافی را بردارید )شکل ۱ ۴ شماره ۱و ۲(.
۳ پیالهٔ صافی )شماره ۳( را خارج کرده، خاک آن را خالی کنید. سپس با پارچهٔ تمیز پیاله را
۶۷
سرویس و نگهداری تراکتور
تمیز کرده، در صورت لزوم آن را با آب بشویید و با پارچه تمیز خشک کنید.
۴ بدنه پیش صافی را از نظر شکستگی یا خم شدن پر هها یا پاره شدن توری بازدید کنید و در
صورت نیاز به رفع مشکل اقدام نمایید.
۵  پیاله را در محل خود قرار داده، درپوش را نصب کنید و مهره را مجدداً ببندید.
شکل ۲ ۴ پیش صافی و تمیز کردن آن
در برخی از پیش صاف یها، روی پیاله خاک خطی رسم می شود که تعدادی از رانندگان
به اشتباه پیاله خاک را تا خط مذکور با روغن پر م یکنند. این کار اشتباه موجب عملکرد
نامناسب پی شصافی خواهد شد. به هیچ وجه در پیاله پیش صافی روغن نریزید.

ارسال نظر 0 نظر


نظرات

کامپیوتر

  • نویسنده : قدرت دستفال
  • تاریخ ارسال : 1394-11-28
  • بازدید : 936

قیمت و ثبت نام

×