PicUp_Kart_Exam.aspx

مدیر:سید قدرت اله دستفال

دارای مدک کارشناسی کامپیوتر ودانشجوی ارشد کامپیوتر

واز سال ۹۱به عنوان موسس آموزشگاه  آزاد فنی سادات وشرکت خدمات آموزشی مشغوا به کار می باشند

ازسال۸۴ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت درقسمت پژوهش مرکز کامپیوتر مشغول به کار می باشند

PicUp_Kart_Exam.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر داخلی  شرکت وآموزشگاه آزاد فنی سادات:رقیه سادات دستفالIMG_0012

دارای مدرک کارشناسی کامپیوتر

از سال ۹۱به عنوان مدیر داخلی  مشغول هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر داخلی شرکت خدمات آموزشی  تاراtces: سمیه ابراهیمی جو

دارای مدرک کارشناسی کامپیوتر

وازسال ۹۳ مشغول به کار شدند

Untitled2222